POEFJUH is onderdeel van besloten vennootschap genaamd TMT TRADING B.V..

Besloten vennootschap met gewone structuur TMT Trading B.V. (hierna: TMT Trading) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78336775 en is gevestigd aan Revaleiland 399 (1014 ZG) te Amsterdam.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. 

4. Koper: Het Bedrijf die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

5. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van TMT Trading.

6. Producten: De Producten die door TMT Trading worden aangeboden zijn verpakkingsmaterialen en cosmetica producten.

7. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: TMT Trading.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van TMT Trading en iedere Overeenkomst tussen TMT Trading en een Koper en op elk Product dat door TMT Trading wordt aangeboden. 

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal TMT Trading aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van TMT Trading zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met TMT Trading is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod  

1. Alle door TMT Trading gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door TMT Trading gedane Aanbod is vrijblijvend. TMT Trading is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft TMT Trading het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor TMT Trading gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen TMT Trading niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). TMT Trading kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van TMT Trading zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht TMT Trading niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs. 

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van TMT Trading  heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen. De Overeenkomst komt eveneens tot stand op het moment dat Opdrachtgever per e-mail expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod in de offerte of de orderbevestiging.

2. Een Aanbod kan door TMT Trading gedaan worden via de website, via e-mail, via een offerte, per post en via WhatsApp of andere chatfuncties.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met TMT Trading, zal TMT Trading de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail of WhatsApp bevestigen. 

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is TMT Trading daaraan niet gebonden.

5. TMT Trading is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper. 

7. Producten die wegens (hygiënische redenen, maatwerk e.d.) niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. TMT Trading zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft TMT Trading het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden. 

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TMT Trading aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan TMT Trading worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TMT Trading zijn verstrekt, heeft TMT Trading het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is TMT Trading niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor TMT Trading, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. TMT Trading kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. TMT Trading is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat TMT Trading is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TMT Trading bekend was.

7. Koper vrijwaart TMT Trading voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6 – Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door TMT Trading of er door andere omstandigheden buiten de macht van TMT Trading enige vertraging ontstaat, heeft TMT Trading recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient TMT Trading schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is TMT Trading gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

4. Indien de Producten worden bezorgd door TMT Trading of een externe vervoerder is TMT Trading, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

5. Tenzij anders overeengekomen worden bestellingen vanaf een door TMT Trading te bepalen bedrag franco geleverd in Nederland, België en Luxemburg. Voor de Waddeneilanden geldt een toeslag. Bij bestellingen onder de een door TMT Trading te bepalen bedrag  worden administratie- en verzendkosten berekend. Voor dropshipment leveringen kunnen andere voorwaarden gelden.

6. Indien TMT Trading gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan TMT Trading ter beschikking heeft gesteld. 

7. Indien TMT Trading een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

8. TMT Trading is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is  afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. TMT Trading is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

9. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. TMT Trading behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

10. Indien het bestelde artikel niet voorradig is zal TMT Trading de koper hiervan op de hoogte stellen.

11. Indien levering niet plaatsvindt binnen een termijn van 120 dagen, tenzij anders is overeengekomen, is Koper daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen. Reeds betaalde bedragen zullen in dit geval binnen 30 dagen gecrediteerd worden.

12. Koper is zelf verantwoordelijk voor eventuele btw en/of inklaringskosten bij levering van de Producten.

Artikel 7 – Verpakking en transport

1. TMT Trading verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te (laten) verpakken en op zodanige wijze te (laten) beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 8 – Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. TMT Trading erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan TMT Trading te worden gemeld op info@tmttrading.nl. Voor Koper wordt een termijn gehanteerd van 5 dagen. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. 

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van TMT Trading op de wijze zoals door TMT Trading aangegeven. 

5. TMT Trading is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden. 

6. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer. 

7. Indien Verkoper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

8. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan  TMT Trading te wijten is, zal TMT Trading na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op TMT Trading.

Artikel 9 – Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. 

4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop TMT Trading geen invloed heeft, kan TMT Trading deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 10 – Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

2. Koper heeft de mogelijkheid om op rekening te kunnen kopen.

3. De betaling kan eveneens geschieden door middel van automatische incasso waarvoor Koper door ondertekening van de machtiging expliciet toestemming heeft verleend. 

4. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van TMT Trading. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van TMT Trading een andere betalingstermijn overeenkomen.

6. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is TMT Trading gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van TMT Trading op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

8. TMT Trading heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. TMT Trading kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. TMT Trading kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper in verzuim.  

10. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal TMT Trading zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.  

11. Indien TMT Trading meer of hogere kosten heeft gemaakt die  redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door TMT Trading geleverde zaken, blijven eigendom van TMT Trading totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met TMT Trading gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht TMT Trading zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat TMT Trading haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan TMT Trading of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TMT Trading zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. TMT Trading heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van TMT Trading. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal TMT Trading zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan TMT Trading worden vergoed door Koper. 

Artikel 12 – Garantie

1. TMT Trading staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

2. In het geval Koper via TMT Trading een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van TMT Trading B.V. of de fabrikant zijn verricht;

 2. indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

 3. indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

 4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

1. TMT Trading is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is TMT Trading bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met TMT Trading gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is TMT Trading bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van TMT Trading op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer TMT Trading de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. TMT Trading behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 14 – Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door TMT Trading leidt tot aansprakelijkheid van TMT Trading jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door TMT Trading in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van TMT Trading is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. TMT Trading is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. 

3. TMT Trading is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. TMT Trading levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

4. TMT Trading is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. TMT Trading is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. TMT Trading staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens TMT Trading verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van TMT Trading vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij TMT Trading binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 15 – Overmacht 

1. TMT Trading is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van TMT Trading, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan TMT Trading zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van TMT Trading en (xi) overige situaties die naar het oordeel van TMT Trading buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. TMT Trading heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TMT Trading  haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5. Voor zover TMT Trading ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TMT Trading gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 

Artikel 16 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de zaken het magazijn van TMT Trading verlaten.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van TMT Trading berusten uitsluitend bij TMT Trading en worden niet overgedragen aan Koper. 

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van TMT Trading rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TMT Trading. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door TMT Trading geleverde zaken, dient TMT Trading expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van TMT Trading rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 18 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. TMT Trading gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal TMT Trading de betrokkene hierover informeren.

2. Indien TMT Trading op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal  deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 19 – Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van TMT Trading en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@tmttrading.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil TMT Trading de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. TMT Trading zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen TMT Trading en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. TMT Trading heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen TMT Trading en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Amsterdam, 10 november 2021

 

 

ENGLISH VERSION: 
POEFJUH is part of a private limited company named TMT TRADING B.V..

Private Limited Company with ordinary structure TMT Trading B.V. (hereinafter: TMT Trading) is registered with the Chamber of Commerce under number 78336775 and is located at Revaleiland 399 (1014 ZG) in Amsterdam.

Article 1 - Definitions

 1. In these general terms and conditions, the following terms are used in the following meaning, unless explicitly stated otherwise:

 2. Offer: Any written offer to Buyer for the delivery of Products by Seller, which are irrevocably linked to these terms and conditions.

 3. Business: The natural or legal person who acts in the exercise of a profession or business.

 4. Buyer: The Business who enters into a purchase agreement (remotely) with Seller.

 5. Agreement: The purchase agreement (remotely) that aims at the sale and delivery of Products that are bought by Buyer from TMT Trading.

 6. Products: The Products offered by TMT Trading are packaging materials and cosmetics products.

 7. Seller: The provider of Products to Buyer, hereinafter: TMT Trading.

Article 2 - Applicability

 1. These general terms and conditions apply to any Offer of TMT Trading and any Agreement between TMT Trading and a Buyer and to any Product offered by TMT Trading.

 2. Before an Agreement (remotely) is concluded, Buyer is provided with these general terms and conditions. If this is not reasonably possible, TMT Trading will indicate to Buyer how Buyer can view the general terms and conditions, which are in any case published on TMT Trading's website, so that Buyer can easily save these general terms and conditions on a durable data carrier.

 3. In exceptional situations, these general terms and conditions may be deviated from if this has been explicitly and in writing agreed with TMT Trading.

 4. These general terms and conditions also apply to additional, modified, and follow-up agreements with Buyer. Any general and/or purchasing conditions of Buyer are expressly rejected.

 5. If one or more provisions of these general terms and conditions are partially or wholly null and void or are annulled, the remaining provisions of these general terms and conditions shall remain in force and the null and void/annulled provision(s) shall be replaced by a provision with the same purport as the original provision.

 6. Ambiguities about the content, interpretation, or situations that are not regulated in these general terms and conditions must be judged and interpreted according to the spirit of these general terms and conditions.

 7. If in these general terms and conditions reference is made to she/her, this should also be construed as a reference to he/him/his, if and to the extent applicable.

Article 3 - The Offer

 1. All offers made by TMT Trading are without obligation, unless expressly stated otherwise in writing. If the Offer is limited or subject to specific conditions, this is explicitly stated in the offer. There is only an Offer when it is recorded in writing.

 2. The Offer made by TMT Trading is without obligation. TMT Trading is only bound to the Offer if the Buyer confirms acceptance in writing within 14 days or if the Buyer has already paid the amount due. Nevertheless, TMT Trading has the right to refuse an agreement with a potential Buyer for a justifiable reason.

 3. The Offer contains a precise description of the Product offered with corresponding prices. The description is detailed enough to enable the Buyer to make a proper assessment of the Offer. Obvious mistakes or errors in the Offer do not bind TMT Trading. Any images and specific data in the Offer are only an indication and cannot be a basis for any damages or dissolution of the Agreement (at a distance). TMT Trading cannot guarantee that the colours in the image exactly match the actual colours of the Product.

 4. Delivery times and deadlines mentioned in the Offer by TMT Trading are indicative and do not give the Buyer the right to dissolve or claim damages in case of any delay, unless expressly agreed otherwise.

 5. A composite price quotation does not oblige TMT Trading to deliver part of the items included in the offer or the Offer for part of the price quoted.

 6. If there is an offer, this does not automatically apply to reorder. Offers are valid only while supplies last, according to the first-come, first-served principle.

Article 4 - Conclusion of the Agreement

 1. The Agreement is concluded when the Buyer has accepted an Offer from TMT Trading by paying for the corresponding Product. The Agreement is also concluded when the Client explicitly and unambiguously agrees to the Offer in the quotation or order confirmation by e-mail.

 2. An Offer may be made by TMT Trading via the website, by e-mail, by quotation, by post and via WhatsApp or other chat functions.

 3. If the Buyer has accepted the Offer by concluding an Agreement with TMT Trading, TMT Trading will confirm the Agreement with the Buyer in writing, at least by e-mail or WhatsApp.

 4. If the acceptance (on minor points) deviates from the Offer, TMT Trading is not bound by it.

 5. TMT Trading is not bound to an Offer if the Buyer could reasonably have expected or understood, or should have understood, that the Offer contained an obvious mistake or typographical error. The Buyer cannot derive any rights from this mistake or error.

 6. The right of withdrawal is excluded for the Buyer.

 7. Products that cannot be returned for reasons of hygiene, customisation, etc. are excluded from the right of withdrawal. This is explicitly stated in the Offer.

Article 5 - Execution of the Agreement

 1. TMT Trading will execute the Agreement to the best of its knowledge and ability.

 2. To the extent that a proper execution of the Agreement requires it, TMT Trading has the right to have certain work carried out by third parties at its discretion.

 3. The Buyer ensures that all data which TMT Trading indicates as necessary or which the Buyer should reasonably understand to be necessary for the execution of the Agreement are provided to TMT Trading in a timely manner. If the data necessary for the execution of the Agreement are not provided to TMT Trading on time, TMT Trading has the right to suspend the execution of the Agreement and/or to charge the additional costs arising from the delay to the Buyer.

 1. During the execution of the Agreement, TMT Trading is not obliged to comply with any instructions from the Buyer if they change the content or scope of the Agreement. If the instructions result in additional work for TMT Trading, the Buyer is obliged to reimburse TMT Trading for the additional or incidental costs.

 2. Prior to executing the Agreement, TMT Trading may require the Buyer to provide security or make full advance payment.

 3. TMT Trading is not liable for any damage of any kind resulting from incorrect or incomplete information provided by the Buyer, unless such inaccuracy or incompleteness was known to TMT Trading.

 4. The Buyer indemnifies TMT Trading against any claims from third parties who suffer damages in connection with the execution of the Agreement and which are attributable to the Buyer.

Article 6 - Delivery

 1. If the commencement, progress, or delivery of the Agreement is delayed due to, for example, the Buyer failing to provide all requested information on time, failing to cooperate sufficiently, payment not being received on time by TMT Trading, or any other circumstances beyond TMT Trading's control causing delays, TMT Trading is entitled to a reasonable extension of the delivery period. All agreed delivery periods are never firm deadlines. The Buyer must put TMT Trading in default in writing and allow it a reasonable period to deliver. The Buyer is not entitled to any compensation for the resulting delay.

 2. The Buyer is obliged to accept delivery of the goods when they are made available to them according to the Agreement, even if they are offered earlier or later than agreed.

 3. If the Buyer refuses to accept delivery or fails to provide information or instructions necessary for the delivery, TMT Trading is entitled to store the goods at the expense and risk of the Buyer.

 4. If the Products are delivered by TMT Trading or an external carrier, unless agreed otherwise in writing, TMT Trading is entitled to charge any delivery costs. These will then be invoiced separately unless expressly agreed otherwise.

 5. Unless otherwise agreed, orders from a amount determined by TMT Trading are delivered free of charge in the Netherlands, Belgium, and Luxembourg. A surcharge applies to the Wadden Islands. For orders below the amount determined by TMT Trading, administrative and shipping costs are charged. Different conditions may apply for drop shipment deliveries.

 6. If TMT Trading requires information from the Buyer for the execution of the Agreement, the delivery time will only commence after the Buyer has provided TMT Trading with all the information necessary for the execution.

 7. If TMT Trading has given a delivery deadline, it is indicative. Longer delivery times apply for deliveries outside the Netherlands.

 8. TMT Trading is entitled to deliver the goods in parts unless this deviates from the Agreement or the partial delivery has no independent value. TMT Trading is entitled to invoice the delivered goods separately.

 9. Deliveries are only made if all invoices have been paid unless expressly agreed otherwise. TMT Trading reserves the right to refuse delivery if there is a well-founded fear of non-payment.

 10. If the ordered item is not in stock, TMT Trading will notify the buyer.

 11. If delivery does not take place within a period of 120 days, unless agreed otherwise, the Buyer is entitled to cancel the order and reclaim any amounts already paid. In this case, any amounts already paid will be credited within 30 days.

 1. The Buyer is responsible for any VAT and/or customs clearance costs upon delivery of the Products.

Article 7 – Packaging and transport

 1. TMT Trading undertakes towards the Buyer to (have) package the goods to be delivered properly and secure them in such a way that they reach their destination in good condition during normal use.

 2. Unless agreed otherwise in writing, all deliveries are inclusive of turnover tax (VAT), inclusive of packaging and packaging materials.

 3. Acceptance of goods without comment on the consignment note or receipt is deemed proof that the packaging was in good condition at the time of delivery.

Article 8 – Inspection, complaints

 1. The Buyer is obliged to inspect the delivered goods at the time of (delivery), but in any case within 5 days of receipt of the delivered goods, to (do) examine, but only to unpack or use to the extent necessary to be able to determine whether they keep the Product. In doing so, the Buyer must examine whether the quality and quantity of the delivered goods corresponds to the Agreement and the Products meet the requirements that apply to them in normal (commercial) traffic.

 2. The Buyer is obliged to investigate and inform himself of how the Product should be used and, in case of personal use, to test the Product in accordance with the instructions for use. TMT Trading accepts no liability for the improper use of the Product by the Buyer.

 3. Any visible defects or shortages must be reported to TMT Trading in writing at info@tmttrading.nl after delivery. A period of 5 days is applied to the Buyer. In the event of damage to the Product due to careless handling by the Buyer, the Buyer is liable for any loss in value of the Product.

 4. If a timely complaint is made pursuant to the previous paragraph, the Buyer remains obliged to pay for the goods purchased. If the Buyer wishes to return defective goods, this can only be done with the prior written consent of TMT Trading and in the manner indicated by TMT Trading.

 5. TMT Trading is entitled to start an investigation into the authenticity and condition of the returned Products before a refund is made.

 6. Refunds to the Buyer will be processed as soon as possible, but payment may take up to 30 days from receipt of the return shipment. Refunds are made to the previously given account number.

 7. If the Seller exercises his right to complain, he has no right to suspend his payment obligation or to set off outstanding invoices.

 8. In the absence of a complete delivery, and/or if one or more Products are missing, and this is due to TMT Trading, TMT Trading will send the missing Product(s) after a request from the Buyer or cancel the remaining order. The receipt confirmation of the Products is leading in this regard. Any damage suffered by the Buyer as a result of the (deviating) size of the delivery cannot be recovered from TMT Trading.

Article 9 – Prices

 1. During the validity period of the Offer, the prices of the offered Products will not be increased, except in the case of changes in VAT rates.

 2. The prices stated in the Offer are exclusive of VAT, unless expressly stated otherwise.

 3. The prices stated in the Offer are based on the cost factors applicable at the time of conclusion of the Agreement, such as import and export duties, freight and unloading costs, insurance and any levies and taxes.

 4. If there are Products or raw materials for which there are price fluctuations on the financial market and over which TMT Trading has no influence, TMT Trading may offer these Products with variable prices. The Offer will state that the prices are indicative prices and may fluctuate.

Article 10 - Payment and Collection Policy

 1. Payment should preferably be made in advance in the currency in which the invoice is issued, using the specified method.

 2. The buyer has the option to buy on account.

 3. Payment may also be made by means of automatic debit, for which the buyer has explicitly granted permission by signing the authorization.

 4. The buyer cannot derive any rights or expectations from a budget provided in advance, unless the parties have explicitly agreed otherwise.

 5. The buyer must make payment in full to the account number and details of TMT Trading provided to them. Parties may only agree on a different payment term after explicit and written permission from TMT Trading.

 6. If a periodic payment obligation of the buyer has been agreed, TMT Trading is entitled to adjust the applicable prices and rates in writing, subject to a period of 3 months.

 7. In the event of liquidation, bankruptcy, attachment or suspension of payment of the buyer, TMT Trading's claims against the buyer are immediately due and payable.

 8. TMT Trading has the right to apply the payments made by the buyer, first to cover the costs, then to cover the outstanding interest and finally to cover the principal and the current interest. TMT Trading may refuse an offer of payment without defaulting, if the buyer designates a different order of allocation. TMT Trading may refuse full repayment of the principal, if the outstanding and current interest and costs are not also paid.

 9. If the buyer fails to meet their payment obligation and has not fulfilled their obligation within the payment term of 30 days, the buyer is in default.

 10. From the date the buyer is in default, TMT Trading will claim the legal (commercial) interest without further notice, from the first day of default until full satisfaction, and compensation for extrajudicial costs in accordance with Article 6:96 BW to be calculated according to the scale from the decision on compensation for extrajudicial collection costs of July 1, 2012.

 11. If TMT Trading has incurred more or higher costs that are reasonably necessary, these costs are eligible for reimbursement. The judicial and enforcement costs incurred are also the responsibility of the buyer.

Article 11 - Retention of Title

 1. All goods delivered by TMT Trading remain the property of TMT Trading until the buyer has fulfilled all subsequent obligations arising from all agreements concluded with TMT Trading.

 2. The buyer is not authorized to pledge or encumber goods falling under retention of title if ownership has not yet fully transferred.

 3. If third parties attach or claim rights to the goods delivered under retention of title, the buyer is obliged to inform TMT Trading as soon as can reasonably be expected.

 4. In the event that TMT Trading wishes to exercise its designated ownership rights in this article, the buyer unconditionally and irrevocably grants permission and authorization to TMT Trading or third parties appointed by it to enter all places where the properties of TMT Trading are located and to recover those goods.

 5. TMT Trading has the right to retain the purchased Product(s) if the buyer has not (fully) fulfilled their payment obligations, despite an obligation to transfer or hand over the goods to TMT Trading. After the buyer has fulfilled their obligations, TMT Trading will make every effort to deliver the purchased Products to the buyer as soon as possible, but no later than within 20 working days.

 6. Costs and other consequential damage resulting from the retention of the purchased Product(s) are the responsibility of the buyer.

Article 11 – Retention of Title

 1. All goods supplied by TMT Trading remain the property of TMT Trading until the Buyer has fulfilled all its obligations arising from all agreements concluded with TMT Trading.

 2. The Buyer is not authorized to pledge or encumber the goods falling under the retention of title if ownership has not yet fully transferred.

 3. If third parties seize the goods delivered under retention of title or wish to establish or assert rights thereto, the Buyer is obliged to notify TMT Trading as soon as can reasonably be expected.

 4. In the event that TMT Trading wishes to exercise its ownership rights referred to in this article, the Buyer hereby gives unconditional and irrevocable consent and authorization to TMT Trading or third parties appointed by it to enter all those places where the properties of TMT Trading are located and to retrieve those goods.

 5. TMT Trading has the right to retain the Product(s) purchased by the Buyer if the Buyer has not yet (fully) fulfilled its payment obligations, despite an obligation to transfer or hand over to TMT Trading. After the Buyer has fulfilled its obligations, TMT Trading will make efforts to deliver the purchased Products to the Buyer as soon as possible, but no later than within 20 working days.

 6. Costs and other (consequential) damages resulting from the retention of the purchased Products are borne by and will be reimbursed by the Buyer to TMT Trading upon first request.

Article 12 – Warranty

 1. TMT Trading warrants that the Products comply with the Agreement, the specifications, usability, and/or soundness stated in the offer, and the legal rules/regulations at the time of the conclusion of the Agreement. This also applies if the goods to be delivered are intended for use abroad, and the Buyer has expressly notified the Seller of this use in writing at the time of entering into the Agreement.

 2. In the event that the Buyer has entered into an agreement with TMT Trading for an (extended) warranty period, only the conditions declared applicable to that agreement apply to this warranty.

 3. Notwithstanding the provisions of this article, there can be no warranty if wear and tear can be considered normal and further in the following cases:

if changes have been made to or to the product, including repairs that have not been carried out with the permission of TMT Trading B.V. or the manufacturer;

if the original invoice cannot be presented, has been modified, or made illegible;

if defects are the result of use that does not correspond to the destination or is imprudent;

if damage has arisen through intent, gross negligence, or omission.

Article 13 – Suspension and Termination

 1. TMT Trading is authorized to suspend the fulfillment of its obligations or to terminate the Agreement if the Buyer does not or does not fully fulfill the payment obligations arising from the Agreement.

 2. Furthermore, TMT Trading is authorized to dissolve the Agreement between it and the Buyer, to the extent that it has not yet been executed, without judicial intervention, if the Buyer does not timely or properly fulfill the obligations arising from any agreement concluded with TMT Trading.

 3. Furthermore, TMT Trading is authorized to dissolve the Agreement without prior notice of default if circumstances arise that are of such a nature that performance of the Agreement is impossible or can no longer be demanded by standards of reasonableness and fairness, or if other circumstances arise that are of such a nature that the unmodified maintenance of the Agreement cannot reasonably be expected.

Article 13 - Termination and Compensation

 1. In the event of the agreement being terminated, TMT Trading's claims against the Buyer become immediately due and payable. If TMT Trading suspends the performance of its obligations, it retains its claims under the law and the Agreement.

 2. TMT Trading always retains the right to claim damages.

Article 14 - Limitation of Liability

 1. If the execution of the Agreement by TMT Trading leads to liability of TMT Trading towards the Buyer or third parties, that liability is limited to the costs charged by TMT Trading in connection with the Agreement, unless the damage has arisen due to intentional or gross negligence. In any event, TMT Trading's liability is limited to the amount of damages that will be reimbursed by the insurance company per event per year.

 2. TMT Trading is not liable for consequential damages, indirect damages, loss of profits and/or loss suffered, missed savings and damage as a result of the use of the delivered Products is excluded.

 3. TMT Trading is not liable for and/or obliged to repair any damage caused by the use of the Product. TMT Trading provides strict maintenance and usage instructions that must be followed by the Buyer. All damage to Products as a result of wearing and use is expressly excluded from liability (including signs of wear and tear, use damage, fall damage, light and water damage, theft, loss, etc.).

 4. TMT Trading is not liable for damage that may arise from any action or omission in response to (incomplete and/or incorrect) information on the website(s) or linked websites.

 5. TMT Trading is not responsible for errors and/or irregularities in the functionality of the website and is not liable for malfunctions or unavailability of the website for any reason.

 6. TMT Trading does not guarantee correct and complete transmission of the content of email sent by or on behalf of TMT Trading, nor timely receipt of it.

 7. All claims of the Buyer due to breach on the part of TMT Trading will lapse if they are not reported in writing and substantiated by the Buyer to TMT Trading within one year after the Buyer became aware or could reasonably have become aware of the facts on which they base their claims. All claims of the Buyer will in any case lapse one year after the end of the Agreement.

Article 15 - Force Majeure

 1. TMT Trading is not liable if, as a result of a force majeure situation, it cannot fulfill its obligations under the Agreement, nor can it be held to fulfill any obligation if it is hindered by circumstances that are not due to its fault and do not fall under its responsibility according to the law, legal act, or commonly held views.

 2. Force majeure includes, but is not limited to, what is understood in law and jurisprudence concerning (i) force majeure of TMT Trading suppliers, (ii) failure to properly fulfill obligations of suppliers recommended or prescribed by the Buyer to TMT Trading, (iii) defects in goods, equipment, software, or materials of third parties, (iv) government measures, (v) power failure, (vi) malfunction of internet, data network and telecommunication facilities (e.g. due to cybercrime and hacking), (vii) natural disasters, (viii) war and terrorist attacks, (ix) general transport problems, (x) strikes in the TMT Trading company and (xi) other situations that, in the opinion of TMT Trading, are beyond its sphere of influence that temporarily or permanently prevent the fulfillment of its obligations.

 1. TMT Trading has the right to invoke force majeure if the circumstance that prevents (further) performance occurs after TMT Trading should have performed its obligation.

 2. During the period in which force majeure continues, the parties may suspend their obligations under the Agreement. If this period lasts longer than two months, either party is entitled to terminate the Agreement, without an obligation to compensate the other party for damages.

 3. Insofar as TMT Trading has already partially fulfilled its obligations under the Agreement at the time of the occurrence of force majeure, or will be able to fulfill them, and the fulfilled or to be fulfilled part has an independent value, TMT Trading is entitled to invoice the fulfilled or to be fulfilled part separately. The Buyer is required to pay this invoice as if it were a separate Agreement.

Article 16 - Transfer of Risk

The risk of loss or damage to the Products that are the subject of the Agreement passes to the Buyer at the moment the goods leave the warehouse of TMT Trading.

Article 17 - Intellectual Property Rights

 1. All intellectual property rights and copyrights of TMT Trading are exclusively owned by TMT Trading and are not transferred to the Buyer.

 2. The Buyer is prohibited from disclosing and/or reproducing, modifying, or making available to third parties all documents on which TMT Trading's intellectual property rights and copyrights rest without the express prior written consent of TMT Trading. If the Buyer wishes to make changes to goods supplied by TMT Trading, TMT Trading must explicitly agree to the intended changes.

 3. The Buyer is prohibited from using the Products on which TMT Trading's intellectual property rights rest other than as agreed in the Agreement.

Article 18 - Privacy, Data Processing, and Security

 1. TMT Trading handles the (personal) data of the Buyer and visitors to the website(s) with care. If requested, TMT Trading will inform the person concerned about this.

 2. If TMT Trading is required to provide information security under the Agreement, this security will meet the agreed specifications and a security level that, given the state of the art, the sensitivity of the data, and the associated costs, is not unreasonable.

Article 19 - Complaints

 1. If the Buyer is not satisfied with the Products of TMT Trading and/or has complaints about the (execution of the) Agreement, the Buyer is obliged to report these complaints as soon as possible, but no later than 14 calendar days after the relevant reason that led to the complaint. Complaints can be reported via info@tmttrading.nl with the subject line "Complaint."

 2. The complaint must be sufficiently substantiated and/or explained by the Buyer so that TMT Trading can process the complaint.

 3. TMT Trading will respond to the complaint in substance as soon as possible, but no later than 14 calendar days after receiving the complaint.

 4. The parties will try to come to a joint solution.

Article 20 - Applicable law

 1. Dutch law applies to every agreement between TMT Trading and the Buyer. The applicability of the (CISG) Vienna Sales Convention is expressly excluded.

 2. In the event of an interpretation of the content and scope of these general terms and conditions, the Dutch text shall always prevail. TMT Trading has the right to unilaterally amend these general terms and conditions.

 3. All disputes arising from or in connection with the agreement between TMT Trading and the Buyer shall be settled by the competent court of the Amsterdam district court, unless provisions of mandatory law lead to the jurisdiction of another court.

Amsterdam, November 10, 2021.